Perníkové vianoce pre UNICEF

Vďaka vianočnému vystúpeniu detí pod názvom “Perníkové vianoce pre UNICEF” a vďaka všetkých Vás, sa nám podarilo usporiadať zbierku pre deti v Afrike

Škola priateľská k deťom

Tento projekt je globálnou iniciatívou detského fondu UNICEF.

Jej cieľom je vytvárať prostredie priateľské k deťom v školách a školských zariadeniach na základe uplatňovať ako kľúčový faktor Dohovor o právach dieťaťa. Kritéria sú stanovené Slovenským výborom pre UNICEF v súlade s podmienkami Slovenska. Ich naplňanie je prínosom pre deti, dospelých, komunitu ako aj celú spoločnosť.

Podmienkou pre účasť na projekte je splnenie nasledujúcich kritérií, ktoré boli upravené pre MŠ:

  1. Školenie o Dohovore o právach dieťaťa
  2. Informovať všetkých rodičov o účasti a samotnom projekte Školy priateľkej k deťom. (prezenčnú listina zo školenia zaslať mailom do 31. 10. 2011.
  3. Vytvoriť nástenku o právach dieťaťa a rozvojovej problematike formou blízkou deťom vo vstupnom priestore. (zaslanie fotografií nástenky mailom do 31. 10. 2011
  4. Obsiahnúť “ducha” Dohovoru o právach dieťaťa v pláne rozvoja Materskej školy a osnovách. (zaslanie mailu  s návrhom úprav pre nasledujúci školský rok do 31. 10. 2011)
  5. Venovať sa hravou formou právam detí a vytváraniu povedomia o rozvojovej problematike v rámci aktivít s deťmi. (popis aktivít a fotografie zaslať mailom za prvý polrok do 31. 1. 2012, za druhý polrok do 31. 5. 2012.)
  6. Zapojiť sa alebo vytvoriť s deťmi aktivitu podporujúcu UNICEF (Školy pre Afriku, Týždeň modrého gombíka, besiedka pre rodičov, predajná výstavka, ai.) Odporúčame zapojiť rodičov detí. (popis a fotografie zaslať mailom po každej aktivite)

Keďže naša MŠ uvedené kritéria spĺňa  a bude spĺňať stala sa súčasťou projektu ŠKOLY PRE AFRIKU.