Školská jedáleň

Školská jedáleň

Bezlepková diéta – celiakia

V našej materskej škole pripravujeme bezlepkovú diétu.

V prípade záujmu o tento druh diéty je potrebné predložiť vedúcej ZŠS ,,Žiadosť o posúdenie zdravotného stavu” potvrdenú lekárom.

ziadost o posudenie zdravotneho stavu – kópia

 

Platby za stravu na školský rok 2023/2024

Dňa 01.09.2023 nadobudlo účinnosť:

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 10/2023 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriad’ovatel’skej pôsobnosti mesta Prešov

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni

  1. Rodič/zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza príspevok na čiastočnú úhradu nákladov vo výške nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov v 3. finančnom pásme určenom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
  2. Na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni prispieva rodič/zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka paušálne sumou 8,00 eur mesačne, v ktorom bolo odobraté aspoň jedno jedlo.

Mesačná platba na stravu sa nemení.

Mení sa spôsob úhrady režijných nákladov z 0,40 na deň na 8,- Eur mesačne paušálne pevnou sumou.

Stravná jednotka je po novom:

Klasický stravník:                                                                             2,10 (stravné) x 20 dní = 42 + 8 (réžia) = 50 Eur na mesiac

Stravník s dotáciou (predškoláci, HN):                                            0,70 (stravné) x 20 dní = 14 + 8 (réžia)  = 22 Eur na mesiac

Stravník diéta – celiakia:                                                                 2,50 (stravné) x 20 dní =  50 + 8 (réžia) = 58 Eur na mesiac

Stravník diéta – celiakia s dotáciou (predškoláci, HN)                    1,10 (stravné) x 20 dní = 22 + 8 (réžia) = 30 Eur na mesiac

 

Príspevok na stravovanie uhrádza zákonný zástupca dieťaťa vopred, najneskôr do 25. dňa v predošlom mesiaci.

Potravinový účet na zaslanie platby za stravu: SK57 7500 0000 0040 0842 1297

Variabilný symbol nie je potrebný. Do popisu zadajte meno dieťaťa.

Preplatky vzniknuté na strave budú vrátené rodičom najneskôr do 31.07.2024, s výnimkou dieťaťa 1 rok pred povinnou školskou
dochádzkou, najneskôr do 31. 08.

 

Dotácie na stravu – predškoláci

Dotácia na  stravu sa poskytuje v sume:

 –  1,40 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v poslednom ročníku MŠ odobralo obed

Od mája je možná dotácia na stravu súbežne aj s poberaním daňového bonusu.

 

V súvislosti s poskytovaním dotácie na stravu si Vás dovoľujeme tiež informovať, že:

–  dotáciu na stravu je možné poskytnúť na dieťa aj v prípade, ak sa dieťa nestravuje v zariadení školského stravovania z dôvodu, že zdravotný stav dieťaťa podľa posúdenia ošetrujúceho lekára – špecialistu (napr. gastroenterológ, diabetológ, imunológ, alergológ a pod.) alebo pediatra, vyžaduje osobitné stravovanie a zariadenie školského stravovania nevie zabezpečiť takéto jedlo. Podmienkou však je, že o stravovanie v školskej jedálni požiadate a Vaše dieťa bude zaradené do zoznamu stravníkov s tým, že školská jedáleň nevie zabezpečiť diétnu stravu (dieťa si diétnu stravu prinesie na konzumáciu v rámci obeda do MŠ ). Rodič v prípade donášky stravy musí vyplniť  ,,Žiadosť o posúdenie zdravotného stavu” potvrdenú lekárom a ,,Prehlásenie rodiča”. Uvedené tlačivá Vám vydá vedúca zariadenia školského stravovania alebo triedna učiteľka.

 

Vladimíra Vraníková, vedúca ZŠS

0948 341 881

sj.msbajkalska@gmail.com

 

 

Oznam ŠJ

Milí rodičia,

ak nestihnete dieťa včas odhlásiť v prvý deň choroby alebo neprítomnosti, je možné neodhlásenú stravu odobrať v Materskej škole, Bajkalská 31, Prešov.

Táto strava Vám bude vydaná z dôvodu zvýšených hygienických opatrení  v jednorázových nádobách, t.z., nenoste prosím  pre dieťa vlastné obedáre. Obed skonzumovať do hodiny od prevzatia.

Čas výdaja od 12:30 do 13:00 v materskej škole.

Ďalšie dni neprítomnosti dieťaťa na výchovnovzdelávacom procese v škole je potrebné dieťa zo stravovania včas
odhlásiť.
Upozorňujem na možnosť vyhlasovania detí zo stravy deň vopred do 14:00 vedúcej školskej jedálne a to z dôvodu
dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pre školské stravovanie (Zásady správnej výrobnej praxe – HACCP a pod.)

Ďakujem za pochopenie, Vraníková, vedúca ŠJ

Tel.kontakt: 0948 341 881