Výzva na predkladanie ponúk – zákazka s nízkou hodnotou

Výzva na predloženie ponuky

v rámci postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

 

Výzva na predkladanie ponúk – zákazka s nízkou hodnotou…
(Zip archív obsahuje súbory: Projektová dokumentácia.pdf, Výzva na predloženie ponuky.pdf,
Príloha č. 1 Výkaz výmer-zadanie.xlsx, Príloha č. 2 Návrh na plnenie kritéria.docx)