Zápis do MŠ Bajkalská 31, 080 01 Prešov na školský rok 2023/2024

 

Ak zákonní zástupcovia podávajú žiadosť prvýkrát, je potrebné , aby rodič odovzdal MŠ:
 – žiadosť podpísanú oboma rodičmi
 – ak podpisuje žiadosť len 1 rodič, je potrebné vyplniť tlačivo spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou+ lekárske potvrdenie, že  dieťa môže navštevovať kolektív MŠ+ písomné vyhlásenie oboch rodičov – preberanie písomnosti od MŠ (rozhodnutia) aj s rodným číslom rodiča, ktorý má aktívnu el. schránku cez www.slovensko.sk.
Ak napriek absolvovaniu povinného predprimárneho vzdelávania nedosiahlo dieťa školskú spôsobilosť odovzdá MŠ:
– informovaný súhlas s pokračovaním  plnenia povinného PV
– písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast s pokračovaním plnenia  povinného PV
– písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (vydáva CPPP – poradňa)

 

Na stiahnutie:

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

Čestné vyhlásenie 1 rodiča spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou 2023-2024 1683198948603_

Informovaný súhlas s pokračovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania 2023-24

Písomné vyhlásenie oboch rodičov 2023-2024 – preberanie dokumentov od MŠ

Súhlas pediatra pre deti s pokračovaním plnenia povinného PV 2023-2024

 

 

Posted in .