Zmena výšky poplatkov za školné a stravné od 1. 7. 2023

 

ZMENA VÝŠKY ÚHRAD ZA ŠKOLNÉ OD 1. 7. 2023

 

Dieťa MŠ –  34 € na jeden mesiac – podľa článku 2 ods. 1 VZN mesta Prešov č. 2/2023

Číslo účtu IBAN:  SK79 7500 0000 0040 0842 1289

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 402

Do správy je potrebné uviesť meno, priezvisko dieťaťa a triedu, ktorú navštevuje.

Školné prosíme uhradiť do 10. dňa v mesiaci. 

 

Výška príspevku POČAS LETNÝCH PRÁZDNIN podľa článku 2 ods. 2 VZN mesta Prešov č. 2/2023 je: 6,80 EUR/deň.

 

 

 

Posted in .