Výchovno-vzdelávacia platforma profesorky Márie Podhájeckej

Osobnosť profesorky PhDr. Márie Podhájeckej, CSc. bola významnou súčasťou predškolskej pedagogiky, súčasťou sveta, kde centrom záujmu je dieťa,  jeho výchova a vzdelávanie. Životný príbeh a dielo tejto vzácnej osobnosti nás oslovoval počas celej doby spolupráce a to nielen po stránke odbornej, ale hlavne ľudskej . Mali sme tú česť stretávať sa s pani profesorkou ako jej študentky na Prešovskej univerzite, pri realizácií medzinárodných projektov, ako členky výskumných tímov, pri prednáškach a konferenciách na akademickej pôde na Slovensku i v Poľsku,  pri jej návštevách v našej materskej škole. Jej prítomnosť v akejkoľvek podobe, či pozícii znamenala pre nás zakaždým jedinečné stretnutie s človekom -osobnosťou, ktoré nás napĺňalo po všetkých stránkach. 

Dňa 1.novembra 2021 pani profesorka náhle zanechala svoj svet a svoje dielo a ostalo po nej len jedno veľké prázdno. Prázdno vo svete akademickom i spoločenskom. 

Z úcty k dielu, ktoré nám zanechala pani profesorka Mária Podhájecká a z úcty k jej osobnosti vznikla myšlienka členiek realizačného tímu pod vedením PaedDr. Renáty Gumanovej zorganizovať metodický deň pre učiteľov materských škôl Slovenska pod názvom: Výchovno-vzdelávacia platforma profesorky Márie Podhájeckej. Organizátorom podujatia bola Spoločnosť pre predškolskú výchovu, mesto Prešov a Materská škola Bajkalská 31, Prešov. Metodický deň sa konal dňa 11.novembra 2022 v kine Scala v Prešove. Cieľom metodického dňa bolo prezentovať aplikáciu tvorivej pedagogickej, vedeckej, výskumnej a odbornej činnosti profesorky Márie Podhájeckej vo výchovno-vzdelávacom procese materských škôl. Na podujatí odzneli príhovory hostí- primátorky mesta Prešov Ing. Andrey Turčanovej,  PhDr. Viery Hajdúkovej, PhD., z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR,  PaedDr. Jitky Semivanovej, gestorky pre RŠMaŠ a ŠÚ Prešov,  PaedDr. Moniky Miňovej, PhD. z  PU, PdF a predsedníčky spoločnosti OMEP v Prešove, PaedDr. Vlasty Gmitrovej, PhD., riaditeľky MŠ Čergovská 14 v Prešove a  Mgr. Valérie Kalatovičovej za Spoločnosť pre predškolskú výchovu, región Prešov. K účastníkom sa prihovorili aj dlhoročné spolupracovníčky a blízke priateľky pani profesorky pani dr. Miroslawa Socha PhD., Państwowa Wyžsza Szkola Zawodowa v Nowym Saczu, Poľsko a PaedDr. Renáta Gumanová, riaditeľka MŠ Bajkalská 31, Prešov. V ich slovách bolo vyjadrené všetko podstatné- profesionálne i osobné, to, čo ich spájalo s osobou pani profesorky. V hlavných referátoch sa predstavili osobnosti slovenskej i poľskej odbornej verejnosti z rôznych inštitúcií, s ktorými pani profesorka spolupracovala-  Prof. uczelni dr. hab. Anna Klim-Klimaszevska, PaedDr. Katarína Guziová, PhD., Mgr. Ing. Vladimír Gerka, PhD., PaedDr. Silvia Maľuková, Mgr. Daniela Fabiánová a Mgr. Jana Šarišská. Spestrením programu boli živé interaktívne vystúpenia detí z triedy Slniečka z Materskej školy Bajkalská 31 v Prešove pod vedením triednych učiteliek Mgr. Daniely Fabiánovej a Mgr. Diany Nezbedovej, pri čítaní rozprávkového príbehu Evy Liškovej: Príbeh o dievčatku a v  spevácko-tanečnom vystúpení s  piesňou: Učiteľky, učitelia v gitarovom sprievode pána Filipa Lenártha. Dojímavý bol aj   hudobný a spevácky výstup Vanesy Rumančíkovej, bývalej našej „škôlkárky“ , ktorá sa predviedla hrou a spevom na klavíri  v piesni Hymna učiteľom, a hrou na husliach v skladbe Ave Mária s klavírnym sprievodom pani učiteľky Džalajovej.

Celým programom sprevádzala moderátorka Veronika Slaninková, ktorá odovzdala prítomným účastníkom – pedagógom, ale aj študentkám pripravujúcim sa na profesiu pedagógov nádherný odkaz: „Profesia učiteľa je jednou z najvznešenejších a najušľachtilejších povolaní. Zahŕňa v sebe povinnosť, potrebu a chcenie odovzdávať novej generácii po tisícročia nazbierané poznanie a životné skúsenosti o tomto svete s cieľom nielen spoznať pre prežitie, ale urobiť ho lepším a dokonalejším, aby život prinášal viac radosti ako starostí, viac lásky ako nenávisti, viac dobra ako zla.“  A takým bol aj  život a dielo pani profesorky PhDr. Márie Podhájeckej, CSc.

Po skončení podujatia v kine Scala sa konal pietny akt s položením kytíc a zapálením sviec na mieste odpočinku pani profesorky Márie Podhájeckej na Prešovskom cintoríne.

„Drahá pani profesorka, navždy ostanete v našich srdciach!“

                                                                   

  Eva Lišková a kolektív MŠ Bajkalská 31, Prešov

Posted in Nezaradené.